Gå til indhold
Forside » Tilbud og værktøjer » Viden og værtøjer til samarbejde mellem myndigheder og civilsamfund

Samarbejde mellem myndigheder og civilsamfund

Civilsamfundet har et stort potentiale for at bidrage til forebyggelse af ekstremisme. Her kan du finde viden og værktøjer til samarbejdet mellem myndigheder og civile aktører.

Samarbejde mellem lokale myndigheder og civile aktører som foreninger og frivillige ildsjæle kan være et uvurderligt bidrag til indsatsen for inklusion, medborgerskab og forebyggelse af ekstremisme. Derfor er det vigtigt, at civilsamfundet bliver tænkt med og inddraget, når kommuner og andre myndigheder tilrettelægger indsatser for at opbygge stærke og modstandsdygtige lokalsamfund. For foreninger og andre civile aktører kan der på samme måde være store fordele ved at samarbejde med en kommune eller anden myndighed. For især mindre og nyere foreninger kan samarbejdet bidrage til kompetence- og kapacitetsopbygning og dermed styrke foreningens rolle i lokalsamfundet.

Her er nogle værktøjer, som kan være nyttige for både myndigheder og civilaktører.

Håndbog om kommuners inddragelse af civilsamfundet i forebyggelse af ekstremisme

Håndbogen Kommuners inddragelse af civilsamfundet i forebyggelse af ekstremisme er udviklet i et samarbejde mellem Center for Frivilligt Socialt Arbejde og det tidligere Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Med baggrund i forskningen beskriver håndbogen de mange potentialer, som civilsamfundet har i indsatsen for at forebygge ekstremisme. Blandt andet kan det være at skabe kontakt ind i miljøer, der ellers er svære at nå, at formidle en dialog eller at mobilisere lokale foreninger og ressourcepersoner, når der er risiko for uro, polarisering og andre problemer. Håndbogen indeholder konkrete værktøjer som:

-        Bekskriver nødvendige kompetencer og roller i kommunen samt forskellige motivationer hos de frivillige kræfter, som der skal bygges bro til.

-        Hjælper kommunen til at analysere og kvalificere mulige samarbejdspartnere i civilsamfundet.

-        Understøtter kommunalt-civilt samarbejde om kortlægning af ressourcer og udfordringer i et lokalområde og derigennem en fælles planlægning af forebyggende indsatser.

Hent håndbogen Kommuners inddragelse af civilsamfundet i forebyggelse af ekstremisme her (pdf).

Kommuners inddragelse af civilsamfundet gennem kortlægning af ressourcer og udfordringer i lokalområder – en praksismanual

Manualen er et inddragende og dialogunderstøttende kortlægningsværktøj med fokus på tidlig forebyggelse af ekstremisme, æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol og bandekriminalitet.

Manualen danner ramme om en struktureret måde at opbygge en dialog mellem kommune og

civilsamfund, fælles at kortlægge udfordringer og ressourcer i bestemte by- eller boligområder samt

at afklare samarbejdsmuligheder om konkrete forebyggende indsatser. Ud over at guide de lokale aktører trin-for-trin gennem processen, indeholder manualen bl.a. også eksempler på indsatser, kommunen og civilsamfundet kan samarbejde om, anbefalinger til kommunens organisering, inspiration til afdækning af civilsamfundsaktører og anbefalinger til indgåelse af samarbejdsaftaler og partnerskaber.

Hent publikationen.

Håndbog om tre konkrete metoder til samarbejde mellem kommuner og civilsamfund

Det tidligere Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har udarbejdet metodehåndbogen, Styrk medborgerskabet sammen med civilsamfundet, der går i dybden med tre konkrete metoder, som vil kunne implementeres lokalt i kommunerne:

-        Partnerskaber med en samskabende tilgang

-        Rundbordsdebatter

-        Safe Space-dialoger

Hent metodehåndbogen Styrk medborgerskabet sammen med civilsamfundet her (pdf) (nyt vindue).

Vær opmærksom på reglerne i Folkeoplysningsloven

I samarbejdet mellem myndigheder og civilsamfundsaktører er det vigtigt at være opmærksom på regler i folkeoplysningsloven, som betyder at en kommune ikke kan yde tilskud eller anvise lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Læs mere om folkeoplysningsloven.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udarbejdet en guide om krav til foreninger, der søger tilskud eller låner lokaler hos kommunen.

Find Center for Frivilligt Socialt Arbejdes guide her (nyt vindue).

Civilsamfundsnetværk om forebyggelse af ekstremisme og negativ social kontrol

Der er er etableret netværk af civilsamfundsaktører, der på forskellig vis arbejder med forebyggelse af ekstremisme og negativ social kontrol. Netværket skal bidrage til at skabe et fælles sprog og vidensgrundlag på tværs af civilsamfundsaktører og myndigheder samt være et sted, hvor man kan drøfte udfordringer, løsninger og samarbejdsmuligheder i forhold til ekstremisme og negativ social kontrol. Plenummøder og deltagelse i netværket koordineres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration med løbende bidrag fra Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme. Derudover driver civilaktørerne selv flere mindre netværk eller arbejdsgrupper.

Læs mere om civilsamfundsnetværket om forebyggelse af ekstremisme og negativ social kontrol (nyt vindue)

Sidst opdateret 17/01 2023