Gå til indhold

Om centeret

Her kan du læse om Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremismes formål og ansvarsområder.

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme er en statslig myndighed, der dels skal forebygge og modvirke ekstremisme i Danmark, både nationalt, lokalt, online og uden for landets grænser, dels indhente baggrundsoplysninger om forskellige lande og hændelser.

Centeret understøtter således det forebyggende arbejde blandt statslige myndigheder, kommuner, regioner, kriminalpræventive samarbejder, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreningslivet m.fl., ligesom centeret er ansvarligt for indhentning af baggrundsoplysninger til brug for den nationale sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere samt forbudslisten mod modtagelse af udenlandske donationer.

Centeret tilbyder rådgivning om at håndtere lokale udfordringer og udvikle forebyggende beredskaber og handlingsplaner samt opkvalificerende kurser om en bred vifte af emner inden for ekstremisme og forebyggelse. Centeret gennemfører også opmærksomhedsindsatser om handle- og henvendelsesmuligheder ved udfordringer med ekstremisme og arbejder løbende for at udvikle effektive værktøjer til brug i det forebyggende arbejde. For at understøtte den tværgående koordinering af indsatser mod ekstremisme er der er i tilknytning til centeret etableret en koordinationsgruppe med deltagelse af relevante nationale myndigheder samt repræsentanter fra blandt andet KL og Danske Regioner.

Som led i sin opgavevaretagelse indsamler og systematiserer centeret en bred vifte af viden i samarbejde med både forskere og andre myndigheder, ligesom centeret tilvejebringer oplysninger om forhold i andre lande, enten konkret på baggrund af en anmodning eller generelt på baggrund af en vurdering af, hvor der er behov for at indhente oplysninger.

Centeret er en del af Udlændingestyrelsen under Udlændinge- og Integrationsministeriet, og i centeret indgår også en uafhængig enhed, som arbejder med baggrundsoplysninger, herunder landerapporter, til brug for udlændingemyndigheders sagsbehandling.

Centeret blev etableret 10. oktober 2022, hvor det tidligere Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme under Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Landedokumentation under Udlændingestyrelsen indgik i et nyt samlet Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.

Det bemærkes, at hjemmesiden stopekstremisme.dk ikke dækker hele centerets virke, men alene vedrører centerets forebyggende arbejde i forhold til ekstremisme.

Læs mere om centerets indsatser for at forebygge ekstremisme

Sidst opdateret 19/10 2022