Gå til indhold
Forside » Forebyggelsesindsats » Find evalueringer og tidligere handlingsplaner

Evalueringer og tidligere handlingsplaner

Her kan du læse om evalueringer af de senere års danske indsatser for at forebygge ekstremisme og om de tidligere handlingsplaner og politiske aftaler, som har ligget til grund for indsatserne.

Evaluering af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme 2017-2020

Oxford Research har fra 2017 til 2020 evalueret det tidligere Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme inden for følgende syv primære indsatsområder:

  • Styrket koordinering
  • Rådgivning
  • Opkvalificering
  • Udvikling af metoder og værktøjer
  • Systematisk vidensindsamling
  • Formidling/kommunikation
  • Internationalt samarbejde og bidrag til UIM ift. policy-udvikling, ministerbetjening og folketingsrelateret arbejde mv.

Hent Evaluering af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (pdf) (nyt vindue).

National handlingsplan 2016 og satspuljeaftale 2017

Den tidligere Venstregering offentliggjorde 11. oktober 2016 den nationale handlingsplan, Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. Handlingsplanen indeholdt i alt 41 initiativer fordelt på 9 indsatsområder. Planen er blevet fulgt op af en politisk satspuljeaftale for årene 2017 - 2020, og en lang række af planens konkrete initiativer blev igangsat.

Hent Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. National handlingsplan (nyt vindue).

Hent engelsk version: Preventing and countering extremism and radicalisation. National action plan (nyt vindue).

Læs faktaark om udmøntning af satspuljeaftalen for 2017 (pdf) (nyt vindue)

Slutevaluering

Oxford Research A/S har indtil videre evalueret på to initiativer fra satspuljeaftalen for 2017.

Læs evaluering af #hackhadet

Læs evaluering af koncept til udvikling af kommunale handlingsplaner

Læs også opfølgningsnotat til evaluering af koncept til udvikling af kommunale handlingsplaner 

Satspuljeaftale 2015

I januar 2015 blev der indgået en politisk satspuljeaftale under overskriften Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme for perioden 2015-2018. Der blev med aftalen afsat midler til gennemførelse af i alt 19 initiativer fordelt på tre indsatsområder: Styrket kommunal indsats og opkvalificering af fagfolk, nye værktøjer til forebyggelse og exit samt mobilisering af civilsamfund og lokalmiljøer.

Læs faktaark om udmøntning af satspuljeaftalen for 2015 (pdf) (nyt vindue)

Midtvejsevaluering

Oxford Research A/S har gennemført en midtvejsevaluering af satspuljeaftalen for 2015. Evalueringen omfatter 13 af aftalens 19 initiativer.

Læs midtvejsevalueringen af 2015-aftalens initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Slutevaluering

Oxford Research A/S har gennemført en slutevaluering af initiativerne fra satspuljeaftalen for 2015.

Hent alle evalueringerne nedenfor: 
Evaluering af Ung-til-ung dialogforløb

Evaluering af Styrkelse af PET’s Outreach-indsats

Evaluering af undervisningspakken Omtanke Online

Evaluering af mentor- og forældrecoachindsatsen

Evaluering af Den nationale hotline mod radikalisering

Evaluering af støtte til lokale myndigheders samarbejde med lokale civilsamfundsaktører, samt kompetence- og kapacitetsopbygning af lokale foreninger

Tværgående evalueringsrapport for initiativer til forebyggelse af ekstremisme under satspuljeaftalen for 2015

Evaluering af myndighedsindsatsen ved terrorhændelserne i februar 2015 i København

Rigspolitiet udgav 4. maj 2015 denne evaluering myndighedsindsatsen forud for og i forbindelse med terrorhændelserne den 14. og 15. februar 2015 i København. Evalueringen omfattede ikke alene læringspunkter for politiet indsats ved terrorhændelsen, men også for forebyggelse, deling af oplysninger mellem myndigheder m.v.

Læs Evaluering af myndighedsindsatsen ved terrorhændelserne i februar 2015 i København (nyt vindue).

Handlingsplanen En fælles og tryg fremtid fra 2009

Den tidligere VK-regering offentliggjorde i januar 2009 den første egentlige danske handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme, En fælles og tryg fremtid - Handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Baggrunden for denne handlingsplans tilblivelse var, at regeringen i januar 2008 nedsatte en embedsmandsgruppe, som i juni samme år præsenterede en rapport med et forslag til en række initiativer til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Forslaget byggede på dele af forskningen, det strategiske samarbejde i EU, erfaringer fra andre lande og en vurdering af de konkrete danske udfordringer.

Se handlingsplanen En fælles og tryg fremtid (nyt vindue).

Midtvejsevaluering

COWI udgav i juni 2011 en midtvejsevaluering af regeringens handlingsplan 'En fælles og tryg fremtid: Handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge'.

Læs midtvejsevaluering af En fælles og tryg fremtid (nyt vindue).

Evaluering af tre centrale initiativer

COWI udarbejdede i januar 2014 rapporten ”Evaluering af indsatsen for at forebygge ekstremisme og radikalisering”, som var en evaluering af tre centrale initiativer under den samlede indsats for at forebygge radikalisering og ekstremisme i Danmark. Det drejer sig om rådgivning og opkvalificering af lokale aktører, som koordineredes af Social-, Børne- og Integrationsministeriet og udførtes i samarbejde med PET; dialogforum mod militant ekstremisme, som koordineredes af PET; samt efteruddannelsesprogram for fængselspersonale, som koordineredes af Kriminalforsorgen og udførtes i samarbejde med PET.

Læs Evaluering af indsatsen for at forebygge ekstremisme og radikalisering (nyt vindue).

Sidst opdateret 10/11 2023